Misha Yang

Senior Analyst

Phone: +46 7396 04 021